KVKK- MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KRİSTAL MERKEZİ YAPI İŞLETME YÖNETİM VE İNŞAAT A.Ş

“E-Fidan Market”

 KVKK- MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

          7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK””) Usul Ve Esasları Uyarınca; Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş. “E-Fidan Market” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;

 

Ñ       Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;

Ñ       İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Ñ       Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halini koruyarak,

Ñ       Depolanabileceğini, kaydedilebileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

              İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, E-Fidan Market tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi www.efidanmarket.com olan web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden (“Müşteri”) elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

                      Müşteri olarak bugüne kadarki ve/veya ilerleyen süreçlerde işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Ñ       www.efidanmarket.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında “Üye Ol” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 

Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, e-fidan market internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınızın hukuka uygun olarak alınabilmesi,

 

İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz, e-fidan market internet sitesi üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi,  internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi,

 

İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; parolanız, üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

 

Ñ       www.efidanmarket.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Hesabım” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 

Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, e-fidan market internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi ile üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi,

 

İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefonunuz, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi, ardından sitede sunulan ürünlere ilişkin ‘Yorum Yaz’ sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 

     Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; yorumlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikayet, talep ve önerilerinizin kaydedilmesi, şikayetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlere aktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması amaçları ile işlenecektir.

 

Ñ       www.efidanmarket.com internet sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerde tarafınıza fatura kesilebilmesi için;

 

Kimlik Verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, TC Kimlik Numaranız;

 

İletişim Verisi kategorisinde değerlendirilen; adresiniz, telefonunuz, e-posta adresiniz;

 

Finansal Veri kategorisinde değerlendirilen fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri;

 

Çalışma Verisi kategorisinde değerlendirilen vergi dairesi, vergi numarası, vergi levhası, unvan, faaliyet raporları;

 

Müşteri İşlem Verisi kategorisinde değerlendirilen ürün sipariş kodu/ bilgileri işlenecektir.

 

 

 

 

İŞLEME AMAÇLARI

                      Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

Ñ       E-Fidan Market’in web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

Ñ       Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

Ñ       Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için E-Fidan Market’in Müşteri ile iletişime geçebilmesi,

Ñ       E-Fidan Market tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,

Ñ       Sipariş takibinin yapılması,

Ñ       Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,

Ñ       Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,

Ñ       Satış sonrası E-Fidan Market tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,

Ñ       E-Fidan Market’in Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,

Ñ       E-Fidan Market’in web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

Ñ       E-Fidan Market’in web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

Ñ       E-Fidan Market’in web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

Ñ       E-Fidan Market’in web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

Ñ       Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Ñ       Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Ñ       E-Fidan Market’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Ñ       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

Ñ       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, E-Fidan Market’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Ñ       Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

            Toplanmış olan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; E-Fidan Market’in yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması”  başlıklı 8’inci maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak;

Ñ       İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

Ñ       Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri, ödeme hizmetlerinin sunulması,

Ñ       Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

Ñ       Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Ñ       Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,

Ñ       E-ticaret hizmetinin sunulması çerçevesinde E-Fidan Market tarafından aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ, MUHAFAZASI VE İMHASI

E-Fidan Market kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. E-Fidan Market olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda E-Fidan Market Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak E-Fidan Market tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda E-Fidan Market kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

KVKK’NUN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK 11’inci maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Ñ       Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Ñ       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Ñ       Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

            Ayrıca, E-Fidan Market tarafından yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini E-Fidan Market talep edebilirsiniz.

            Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

            Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,

            Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen şekilde ücret alınabilir.

            Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

 

            KVK Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

Ñ       Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

Ñ       Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

Ñ       Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

Ñ       Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

            KVK Kanunu’nun 28’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

Ñ       Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

Ñ       Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

Ñ       Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

Ñ       Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş.

İletişim Linki: https://www.efidanmarket.com/index.php?route=information/contact

Adres: Anıttepe Mahallesi GMK Bulvarı 122/7 Maltepe Çankaya/ANKARA

E-posta: info@efidanmarket.com

Telefon: 444 0 267