KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

KRİSTAL MERKEZİ YAPI İŞLETME YÖNETİM VE İNŞAAT A.Ş

“E-Fidan Market”
KVKK KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU METNİ

 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nda veri sahibinin veri sorumlusuna başvuru hakkı düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kişi (“başvuru sahibi”) veri sorumlusu Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş’ye (“E-Fidan Market’e”) başvurarak Kanun’un 11 inci maddesinde yer verilen:


 Kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 KVKK kapsamında belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 Verilerinin yanlış aktarılması, silinmesi veya yok edilmesi gibi durumlarda bu durumun, verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme,


Haklarının yerine getirilmesini isteyebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.” hükmü uyarınca yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılan başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre başvurunun veri sorumlusu Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  

 

Bu çerçevede yapılacak olan başvuruda başvuru sahibinin;

a.      Adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzasının,

b.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, yabancı ise uyruğunun, pasaport numarasının veya kimlik numarasının (varsa),

c.       Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,

d.      Bildirime esas elektronik posta adresinin (varsa), telefon / faks numarasının,

e.       Talep konusunun,

Bulunması zorunludur.

            Başvuru sahipleri, Anıttepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137/7 Maltepe Çankaya/ANKARA” adresine gelerek kimliklerini tasdik edici bir belge ile bizzat başvuruda bulunabilecekleri gibi, noter vasıtasıyla veya (info@efidanmarket.com) adresine gönderecekleri bir mail ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı veri sorumlusu Şirket tarafından duyurulacaktır.