KVKK

KRİSTAL MERKEZİ YAPI İŞLETME YÖNETİM VE İNŞAAT A.Ş “E-Fidan Market” OLARAK MÜŞTERİLERİMİZİN GİZLİLİĞİNE SAYGI DUYUYOR VE ÖNEM VERİYORUZ.

            Şirketimiz (Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş) ile çalışan/işveren ve ticari ilişkilerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, Kristal Merkezi Yapı’nın koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kanun gereğince Kristal Merkezi Yapı kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve yapısal imkânları kullanarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kristal Merkezi Yapı size hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşabilmektedir:

Ñ       Satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız

Ñ       Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğiniz yetkili merciler

Ñ       Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları

Ñ       Sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar

 

            Kişisel verileriniz satış sözleşmemiz, E-Fidan Market web sitesi, çağrı merkezimiz aracılığı ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

 

            Kişisel verileriniz Kanun’un belirlediği sınırlar çerçevesinde ve Kanun’a uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esasları, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 

Ñ       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi,

Ñ       Doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi,

Ñ       Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi,

Ñ       İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi,

Ñ       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi

 

                        Kişisel verileriniz Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

            Şirketimize başvurarak,

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme

 

            İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.

 

            Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş merkez (Anıttepe Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 137/7 Maltepe Çankaya/ANKARA) adresine aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, ıslak imzalı halini TC kimlik fotokopisi ile noterde tasdik ettirip posta yolu ile ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş’ye daha önce bildirilen ve Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve İnşaat A.Ş’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

            Kişisel verileriniz ile ilgili detaylı aydınlatma metinlerine ve başvuru formuna aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz: